رتبه ترکیبی مرجع 4/13

لوگوی مبدل تانک

مبدل تانک

سازنده -در بخش آرد، نشاسته و گلوکز : مخزن شامل : •سیلو •مخزن پروسس •مخزن ...
02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152