رتبه ترکیبی مرجع 3/36

لوگوی شرکت ایران خودساز

شرکت ایران خودساز

تولید کننده آون، آنکوباتور، کوره ،آسیاب آزمایشگاهی ، روتاتور، ژرمیناتور ،کلداینکوباتور،بن ماری، آب مقط ...