رتبه ترکیبی مرجع 2/26

لوگوی حکیم آزما تجهیز

حکیم آزما تجهیز

تولیدکننده و واردکننده سکو بندی ، هودهای لامینارفلو ، کوره های الکتریکی ، آب مقطر گیری ، اسپکتروفتومتر ، آون ، ان ...