آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک
اصطلاح انگلیسی: Abiotic disease , Physiogenic disease
اصطلاح فارسی: آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک
Line
مفهوم اصطلاح آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک
نوعی بیماری که عامل مولد آن بی جان باشد. مثل امراض ناشی از کمبود مواد غذایی