اکتین
اصطلاح انگلیسی: actin
اصطلاح فارسی: اکتین
Line
مفهوم اصطلاح اکتین
یکی از پروتئین های ماهیچه است.