حموضت‌ ، اسیدیته‌ ، ترشی
اصطلاح انگلیسی: acidity
اصطلاح فارسی: حموضت‌ ، اسیدیته‌ ، ترشی
Line
مفهوم اصطلاح حموضت‌ ، اسیدیته‌ ، ترشی
غلظت یون های H مثبت.