دقت‌ ، صحت‌
اصطلاح انگلیسی: accuracy
اصطلاح فارسی: دقت‌ ، صحت‌
Line
مفهوم اصطلاح دقت‌ ، صحت‌
میزان نزدیکی و کم بودن انحراف معیار به میانگین