انباشتگی
اصطلاح انگلیسی: accumulation
اصطلاح فارسی: انباشتگی
Line
مفهوم اصطلاح انباشتگی
گردهم آمدن ذراتی با تمایل بالا نسبت به هم و تشکیل ذرات بزرگتر