آکتیواتور
اصطلاح انگلیسی: activators
اصطلاح فارسی: آکتیواتور
Line
مفهوم اصطلاح آکتیواتور
با توجه به آنزیمها ، موادی هستند که سبب افزایش فعالیت آنزیمها از طریق غیر ویژه میشوند. فعال کننده ها قبل از عمل آنزیم روی ماده فعالیت انجام میدهند ، موادیکه جزو واکنش هستند ولی هیچگونه عملی در فعالیت جسم مورد عمل آنزیمی ندارند ، کو آنزیم میباشند. بسیاری از ریشه های معدنی ، فعال کننده هستند مثل آمیلاز بزاق که بوجود کلر احتیاج دارد. پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و فسفات جز این گروهند.