افزودنی ها
اصطلاح انگلیسی: additives
اصطلاح فارسی: افزودنی ها
Line
مفهوم اصطلاح افزودنی ها
شامل کلیه موادی که بطور عمدی وارد غذا کرده تا به آن وسیله حفظ و نگهداری ، خوشمزگی و ظاهر خوب غذا را سبب میشوند ، اینها عبارتند از امولسیفیرها emulsifiers ، (طعم) مطبوع کننده ها flavours ، قوام دهنده ها thickners ، نمک زننده ها curing agents ، مرطوب کننده ها huectants ، رنگها colours ، ویتامینها ، مینرالها (مواد معدنی) ، کپکها moulds ، مخمرها yeast ، و بازدارنده باکتریها bacterial inhibitors. اکثر اینها طبق قوانین در کشور مراعات میشود.