آکتومیوزین
اصطلاح انگلیسی: actomyosin
اصطلاح فارسی: آکتومیوزین
Line
مفهوم اصطلاح آکتومیوزین
پروتئین قابل انقباض ماهیچه ها که از آکتین و میوسین تشکیل شده است. همچنین با آنزیمهای تجزیه ی ATP ، ATPase همراهند ، که انرژی در اثر این تجزیه آزاد میشود. این مراحل سبب تشکیل انرژی لازم برای ماهیچه ها میگردد.