عدد اسیدی
اصطلاح انگلیسی: acid number
اصطلاح فارسی: عدد اسیدی
Line
مفهوم اصطلاح عدد اسیدی
با توجه به چربیها اندازه hydrolytic خرابی یا فساد rancidity چربیهاست. چنین تعریف میشود که مقدار میلیگرم های پتاسیم قلیایی لازم جهت خنثی کردن اسیدهای چرب آزاد در یک گرم از چربی است ، عدد اسیدی نیز acid value یا ارزش اسیدی خوانده میشود. که یک طریقه شناسایی کیفیت تصفیه است. در اثنای آن اسیدهای چرب آزاد حرکت کرده و عدد اسیدی به مقدار کم تقلیل می یابد. همچنین راهنمایی برای فساد در انبار می باشد.