استوئین
اصطلاح انگلیسی: acetoin
اصطلاح فارسی: استوئین
Line
مفهوم اصطلاح استوئین
پیشرو دای استیل طعم کره است. بوسیله باکتریها در مرحله رسیدگی کره تولید میشود ، همچنین به هنگام تخمیر توسط مخمر yeast به وجود می آید.