استات
اصطلاح انگلیسی: acetate
اصطلاح فارسی: استات
Line
مفهوم اصطلاح استات
نمک اسید استیک ، شکلی که در آن ریشه استیل CH3CO از ترکیبی به acetate active ترکیب دیگر منتقل میشود. مانند استیل COA (کوآنزیم A). متابولیزم گلوکز و چربیها سبب تشکیل استات فعال میگردد.