اسید استیک
اصطلاح انگلیسی: acetic acid
اصطلاح فارسی: اسید استیک
Line
مفهوم اصطلاح اسید استیک
یکی از ساده ترین اسیدهای آلی بفرمول CH3COOH همچنین به vinegar مراجعه کنید.