جذب نور سنج
اصطلاح انگلیسی: absorptiometer
اصطلاح فارسی: جذب نور سنج
Line
مفهوم اصطلاح جذب نور سنج
دستگاهی که بوسیله آن جذب نور اندازه گیری میشود. بنابراین میتوان آنرا برای اندازه گیری کمی محلولهای رنگی به کار برد. اصطلاحا بطور غلط به آن colorimeters میگویند. بسیاری از مواد ، مواد معدنی ، ویتامینها ، اسیدهای آمینه با معرف بخصوصی واکنش نشان میدهند. در نتیجه آن تشکیل جسم رنگی پیچیده ای میدهند. میزان رنگ به مقدار ماده مورد آزمایش بستگی دارد ، که با absorptiometer یا کالرمتر ( رنگ سنج ) واقعی اندازه گیری میشود.