ماهی قزل آلا

12

شرکت مروارید سفید پارس

تولید کننده پرورش ماهی قزل آلا، پرورش بچه ماهی قزل آلا ، تخم چشم زده قزل آلا ...
487 بازدید

شرکت قزل پروتئین سامی غرب

پرورش دهنده پرورش ماهی قزل آلا ...
526 بازدید

شرکت آبزی مهر کریمان کرمان

تولید کننده پرورش ماهی قزل آلا ...
534 بازدید

شرکت ماهیران البرز

تولید کننده تولید بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان ، قزل آلای خال قرمز و ماهی آزاد دریای خزر ...
194 بازدید

مجموعه تکثیر و پرورش ماهی زمانی

تولید کننده تکثیر و پرورش بچه ماهی قزل آلا ...
377 بازدید

شرکت آبزی اکسیر کوثر

پرورش دهنده آبزیان پرورش ماهی کپور ، پرورش ماهی خاویاری ، پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ، پرورش ماهی سالمون ، پرورش خاویار ، تخم فرآوری شده ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی ...
563 بازدید

مزرعه پرورش ماهی مهر آبزی

تولید کننده پرورش ماهی قزل آلا ...
313 بازدید

شرکت سروش سلامت نیکان

پرورش دهندگان آبزیان ماهی ، میگو ...
599 بازدید

مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی

تولید کننده پرورش ماهی خاویاری، پرورش ماهی سردآبی، پروش ماهی گرمابی، ماهی قزل آلا ، ماهی سالمون آکوالند ...
182 بازدید

مزرعه پرورش ماهی پرشین قزل

تولید کننده پرورش ماهی قزل ، کرم خاکی کود ورمی کمپوست ماهی قزل آلا ماهی سالمون ماهی اوزون برون ...
170 بازدید

12