آزمایشگاه سیمین سپهر مهراندیش - اطلاعات اولیه شرکت
2
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: کنترل کیفیت و آنالیز دستگاهی
موضوع مجوز: شرکت دانش بنیان
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری:
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 799 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 98
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه سیمین سپهر مهراندیش
نام فرد مسئول:
تلفن همراه فرد مسئول: (937)262-8902
آدرس: اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی- واحد 164
تلفن: (313) 386-5355
فکس:
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1398/03/03
تاریخ آخرین تغییرات: 1398/09/23

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه سیمین سپهر مهراندیش


کلمات کلیدی