آزمایشگاه پیام سلامت نیشابور - اطلاعات اولیه شرکت
0
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: کمپوت و کنسرو ، میوه و سیزیجات ، غلات و حبوبات ، گوشت و پروتئین ، شیر و لبنیات ، میکروبیولوژی بهداشتی
موضوع مجوز: همکار
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 22/6/83
تاریخ تمدید مجوز: 25/10/86 , 28/9/89
تعداد بازدید: 4031 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 4
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه پیام سلامت نیشابور
نام فرد مسئول: مهندس محمدرضاشفیع زاده
تلفن همراه فرد مسئول:
آدرس: نیشابور ، بلوار جمهوری ، انتهای جمهوری 4
تلفن: 0551 2230711-0551 2230710
فکس:
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1391/06/25
تاریخ آخرین تغییرات:

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه پیام سلامت نیشابور